fbpx

© 2009-2023 by GPIUTMD

Оцінка ефективності інвестицій в EXCEL. Розрахунок NPV, PP, DPP, IRR, ARR, PI

Всі методи оцінки ефективності інвестиційних проектів можна розділити на дві великі групи:

1. Статистичні методи оцінки інвестиційних проектів:

– Період окупності інвестиційного проекту (PP, Payback Period).

– Рентабельність інвестиційного проекту (ARR, Accounting Rate of Return).

2. Динамічні методи оцінки інвестиційних проектів:

– Чиста приведена вартість (NPV, Net Present Value).

– Внутрішня норма рентабельності (IRR, Internal Rate of Return).

– Індекс прибутковості (PI, Profitability index).

– Дисконтований термін окупності (DPP, Discounted Payback Period).

*Джерело: "Старченко Г. В. Управління проектами: теорія та практика : навч. посіб. / Г. В. Старченко. – Чернігів : видавець Брагинець О. В., 2018. – 306 с. "

Статистичні методи оцінки є найпростішим класом підходів до аналізу інвестиційних проектів. Вони дозволяють зробити висновки щодо якості об'єктів інвестицій, порівняти їх між собою і відсіяти неефективні.

 

Період окупності інвестиційного проекту (англ. Payback Period, PP, період окупності) – даний коефіцієнт показує період, за який окупляться початкові інвестиції (витрати) в інвестиційний проект. Економічний зміст даного показника полягає в тому, що б показати строк, за який інвестор поверне назад свої вкладені гроші (капітал).

На рисунку 1 показаний приклад розрахунку строку окупності інвестиційного проекту.

 

Рис.1. Результати розрахунків періоду окупності в MS Excel 2016 

Вартість початкових витрат складає 130000 грн, щомісяця грошовий потік від інвестицій становив 25000 грн. На початку необхідно розрахувати грошовий потік наростаючим підсумком, для цього використовувалася наступна формула: грошовий потік наростаючим підсумком розраховується в колонці С, C5=$H$2+C4.

Показник періоду окупності інвестицій використовується як порівняльний показник для оцінки ефективності альтернативних інвестиційних проектів. Проект той ефективніше, у якого менше період окупності. Даний коефіцієнт використовують, як правило, завжди в сукупності з іншими показниками.

Переваги показника його швидкість і простота розрахунку. Недолік даного коефіцієнта очевидний – в його розрахунку використовується постійний грошовий потік. У реальних умовах досить складно спрогнозувати стійкі майбутні грошові надходження, тому період окупності може істотно змінитися. Для того щоб знизити можливі відхилення від плану окупності слід забезпечити надійність джерел надходження грошового потоку інвестиційного проекту. До того ж показник не враховує вплив інфляції на зміну вартості грошей у часі. Термін окупності інвестицій може бути використаний як критерій відсіву на першому етапі оцінки та відбору «важких» інвестиційних проектів.

Коефіцієнт рентабельності інвестицій або інвестиційного проекту (англ. Accounting Rate of Return, ARR, ROI, облікова норма прибутку, рентабельність інвестицій) – показник відображає прибутковість об'єкта інвестицій без урахування дисконтування.

Витрати, які поніс інвестор були тільки в першому періоді і склали 130000 грн, грошові надходження від інвестицій змінювалися щомісяця, тому ми розраховуємо середні надходження по місяцях. За розрахунковий період може братися будь-який часовий відрізок, квартал, рік. У нашому випадку ми отримуємо місячну рентабельність інвестиційного проекту. Формула розрахунку в Excel наступна: D14=СРЗНАЧ(C5:C12)/B5 (рис.2).

 

Рис.2. Результати розрахунків коефіцієнту рентабельності проекту, ARR в MS Excel 2016 

Даний показник використовується для порівняння різних альтернативних інвестиційних проектів. Чим вище ARR, тим вище привабливість даного проекту для інвестора. Як правило, даний показник використовується для оцінки вже існуючих проектів, де можна простежити і статистично оцінити ефективність створення грошового потоку даної інвестицій.

Переваги коефіцієнта в простоті розрахунку. До недоліків даного коефіцієнта можна віднести складність прогнозування майбутніх грошових надходжень / доходів від проекту. До того ж якщо проект венчурний, то даний показник може сильно спотворити картину сприйняття проекту. ARR як правило використовується для зовнішньої демонстрації успішності того чи іншого проекту. Показник у своїй формулі не враховує зміни вартості грошей у часі. Даний показник може бути використаний на першому етапі оцінки та відбору інвестиційних проектів.

Чиста приведена вартість (англ. Net Present Value, NPV, чиста поточна вартість, чистий приведений дохід, поточна вартість) – показник, що відображає зміну грошових потоків і показує різницю між дисконтованими грошовими доходами і витратами.

Чиста приведена вартість використовують для того щоб відібрати найбільш інвестиційно привабливий проект.

Оцінка проекту на основі критерію NPV:

1. NPV < 0 – інвестиційний проект, який має від'ємне значення NPV слід виключити з розгляду.

2. NPV = 0 – інвестиційний проект забезпечить рівень беззбитковості, коли всі доходи дорівнюють витратам.

3. NPV > 0 – інвестиційний проект привабливий для вкладення коштів.

4. NPV1 > NPV2 – порівняння NPV1 одного проекту з NPV2 іншого, показує інвестиційну привабливість першого.

Розглянемо приклад розрахунку чистого дисконтованого доходу в програмі Excel. У програмі є зручна функція ЧПС (чиста приведена вартість), яка дозволяє використовувати ставку дисконтування в розрахунках. Розрахуємо нижче в двох варіантах NPV.

Варіант №1.

Розберемо алгоритм послідовного розрахунку всіх показників NPV:

1. Розрахунок грошового потоку за роками: E6=C6-D6.

2. Дисконтування грошового потоку за часом: F6=E6/(1+$C$3)^A6.

3. Підсумовування всіх дисконтованих грошових надходжень по інвестиційному проекту та віднімання первинних капітальних витрат:

Е16=СУММ(F6:F14)-B5

Варіант №2.

Розрахунок з використанням вбудованої формули ЧПС. Слід зауважити, що необхідно відняти початкові капітальні витрати (В5).

Е17=ЧПС(C3;E6:E14)-B5.

Результати розрахунків за двома варіантами представлені на рис. 3.

 

Рис.3. Результати розрахунків чистої приведеної вартості, NPV в MS Excel 2016 

Як ми бачимо, результати в обох методах розрахунків NPV збігаються.

Внутрішня норма прибутку (англ. Internal Rate of Return, IRR, внутрішня норма дисконту, внутрішня норма прибутку, внутрішній коефіцієнт ефективності) – показує таку ставку дисконтування, при якій чистий дисконтований дохід дорівнює нулю.

Розглянемо приклад розрахунку внутрішньої норми прибутку в Excel, в програмі є функція ВСД (внутрішня ставка прибутковості), яка дозволяє швидко розрахувати IRR. Коректне використання даної функції є в тому випадку якщо є хоча б один позитивний і негативний грошовий потік.

E18=ВСД(E5:E15). Результати розрахунків представлені на рис. 4.

 

Рис.4. Результати розрахунку внутрішньої норми прибутку, IRRв MS Excel 2016 

Переваги внутрішньої норми прибутковості IRR:

– Можливість порівняння інвестиційних проектів між собою, які мають різний горизонт інвестування.

– Можливість порівняння не тільки проектів, а й альтернативних інвестицій, наприклад банківський вклад. Якщо IRR проекту становить 25%, а банківський вклад дорівнює 15%, то проект більш інвестиційно привабливий.

– Експрес-оцінка проекту на доцільність його подальшого розвитку.

Внутрішню норму прибутку оцінюють із середньозваженою вартістю залученого капіталу (WACC), що дозволяє зробити оцінку доцільності подальшого розвитку проекту. WACC характеризує вартість капіталу так само, як ставка банківського відсотка – вартість залучення кредиту. Тільки на відміну від банківської ставки, середньозважена вартість капіталу не має на увазі рівномірних виплат, а вимагає, щоб сумарний приведений дохід інвестора був таким же, який би забезпечила рівномірна виплата відсотків за ставкою, що дорівнює WACC. Тобто середньозважена вартість капіталу характеризує мінімально прийнятну ставку віддачі від вкладень.

Недоліки внутрішньої норми прибутковості IRR.

– не показує абсолютне зростання вартості інвестиційного проекту;

– грошові потоки часто мають не систематичну структуру, що ускладнює правильний розрахунок даного показника.

Оцінка значень коефіцієнта IRR:

– IRR > WACC – вкладений в інвестиційний проект капітал буде створювати прибутковість вище, ніж вартість вкладеного капіталу. Такий проект інвестиційно привабливий.

– IRR = WACC – проект не принесе ні збитків, ні доходу в майбутньому періоді і такий проект не є привабливим.

– IRR < WACC – такий проект буде створювати негативний дисконтований грошовий потік в майбутньому.

Індекс прибутковості проекту (англ. Profitability index, PI, індекс прибутковості, індекс рентабельності) – показник ефективності проекту, який показує віддачу (прибутковість) вкладеного капіталу. Індекс прибутковості являє собою відношення поточної вартості майбутніх грошових потоків до вартості початкових інвестицій. Економічний зміст даного коефіцієнта – це оцінка додаткової цінності на кожну вкладену гривню. Якщо вкладення в проект здійснюються не одноразово, а протягом усього часу реалізації, то необхідно інвестиційний капітал (IC) привести до єдиної вартості, тобто дисконтувати його.

Чим вище коефіцієнт прибутковості інвестицій, тим більшу віддачу на вкладений капітал приносить дана інвестиція. Цей критерій використовується для порівняння між собою кількох інвестиційних проектів. На практиці великий індекс прибутку не завжди свідчить про ефективність проекту, адже в такому випадку оцінка майбутніх доходів могла бути завищена або періодичність їх отримання неправильно оцінена.

Оцінка проекту на основі критерію PI:

– PI < 1 – інвестиційний проект не зможе відшкодувати в повному розмірі вкладені в нього капітальні витрати.

– PI = 1 – інвестиційний проект має дохідність яка дорівнює обраної ставці дисконтування.

– PI > 1 – проект інвестиційно привабливий для вкладення, так як зможе забезпечити додаткову віддачу капіталу.

– PI1 > PI2 – порівняння між собою інвестиційної привабливості декількох проектів. Перший проект має кращу рентабельність, тому другий буде відкинутий.

Розглянемо на прикладі обчислення індексу прибутковості. На рисунку 1.2.13 показаний розрахунок PI в клітинці F18:

– Розрахунок стовпця F – дисконтованих грошових потоків F6=E6/(1+$C$3)^A6.

– Розрахунок чистого дисконтованого доходу NPV в клітинці F16=СУММ(F6:F14)-B5, або за допомогою функції ЧПС в клітинці F17=ЧПС(C3;E6:E14)-B5.

– Оцінка прибутковості інвестицій в клітинці F18 = F16/B5.

Якби інвестиційні витрати були щороку, то необхідно було індекс прибутковості розраховувати по другій формулі і приводити їх до теперішнього часу (дисконтувати).

 

Рис.5. Результати розрахунку індексу прибутковості, PI в MS Excel 2016 

Дисконтований період окупності (англ. Discounted Payback Period, DPP) – показник відображає період, через який окупляться початкові інвестиційні витрати (формула 1.2.9). Формула розрахунку коефіцієнта аналогічна формулі оцінки періоду окупності інвестицій, тільки використовується дисконтування.

Розрахуємо коефіцієнт дисконтованого періоду окупності інвестицій в Excel. На рисунку 6 показаний приклад розрахунку дисконтованого періоду окупності.

 

Рис.6. Результати розрахунку дисконтованого періоду окупності, DPP в MS Excel 2016

Для цього необхідно виконати наступні операції:

– Розрахувати дисконтований грошовий потік в колонці F=E6/(1+$C$3)^A6.

– Порахувати наростаючим підсумком приріст капіталу в колоні G=F7+G6.

– Оцінити в який період вкладені інвестиції (IC) окупилися повністю.

Як ми бачимо окупність всіх витрат дисконтованих грошовим потоком сталася на 7 місяць. Чим менший період окупності інвестиційного проекту, тим привабливіший проект.

Перевагою коефіцієнта є можливість використовувати у формулі властивість грошей змінювати свою вартість з часом за рахунок інфляційних процесів. Це підвищує точність оцінки періоду повернення вкладеного капіталу. Складність використання даного коефіцієнта полягають в точному визначенні майбутніх грошових надходжень від інвестиції та оцінці ставки дисконтування. Ставка може змінюватися на всьому життєвому циклі інвестиції із-за дій економічних, політичних, виробничих факторів.

Дані показники дозволяють дати експрес-оцінку привабливості проекту (табл. 1). Слід зауважити, що дані показники погано застосовуються для оцінки венчурних проектів, тому що складно спрогнозувати які будуть продажу, доходи і попит в цьому проекті. Показники добре себе зарекомендували в оцінці вже реалізованих проектів з чітко збудованими бізнес процесами.

Таблиця 1

Таблиця критеріїв вибору інвестиційного проекту / інвестиції на основі розглянутих коефіцієнтів

Показник

Критерій вибору проекту

1. Статистичні методи оцінки інвестиційних проектів

Період окупності інвестиційного проекту

(PP, Payback Period).

PP → min

Рентабельність інвестиційного проекту

(ARR, Accounting Rate of Return)

ARR > 0

2. Динамічні методи оцінки інвестиційних проектів

Чиста приведена вартість (NPV, Net Present Value)

NPV > 0

Внутрішня норма рентабельності

(IRR, Internal Rate of Return)

IRR > WACC

Індекс прибутковості (PI, Profitability index)

PI > 1

Дисконтований термін окупності

(DPP, Discounted Payback Period)

DPP → min

Використання коефіцієнтів оцінки інвестиційних проектів дозволяє зробити вибір найбільш привабливих об'єктів для вкладення грошових коштів. Ми розглянули як статистичні, так і динамічні методи оцінки, на практиці, перші підходять для відображення загальної характеристики об'єкта, тоді як динамічні дозволяють більш точно оцінити параметри інвестиції. У сучасній економіці використання даних показників ефективно на порівняно невеликий горизонт інвестування. Крім зовнішніх чинників, на оцінку впливають внутрішні – складність точного визначення майбутніх грошових надходжень від проекту. Показники більшою мірою відображають фінансовий опис життя інвестиції і не розкривають причинно-наслідкових зв'язків з одержуваними доходами (складно оцінити венчурні проекти і стартапи). У той же час, простота розрахунків коефіцієнтів дозволяє вже на першому етапі аналізу виключити не рентабельні проекти.


При використанні матеріалів сайту обов'язково вказуйте джерело!


На развитие сайта