fbpx

© 2009-2022 by GPIUTMD

Класифікація проектів

Рзмаїття проектів надзвичайно велике. Вони можуть бути класифіковані за різними підставами (рис.1).

 

Рис. 1. Схема класифікації проектів 

Монопроекти – це окремі проекти різного типу, виду і масштабу.

*Джерело: "Старченко Г. В. Управління проектами: теорія та практика : навч. посіб. / Г. В. Старченко. – Чернігів : видавець Брагинець О. В., 2018. – 306 с. "

Мультипроекти – це комплексні проекти або програми, що складаються з ряду проектів і потребують застосування мультипроектного управління.

Мегапроекти – це цільові програми розвитку регіонів, галузей, що включають у свій склад ряд моно- і мультипроектів.

Соціальні проекти. Реформування системи соціального забезпечення, охорони здоров’я, соціальний захист незабезпечених верств населення, подолання наслідків стихійних лих і соціальних струсів – це соціальні проекти, які мають свою специфіку:

– цілі тільки намічаються і повинні коригуватися по мірі досягнення
проміжних результатів;

– кількісна та якісна їх оцінка істотно ускладнена;

– строки і тривалість проекту залежать від ймовірних факторів які тільки намічаються та згодом підлягають уточненню;

– витрати на проект зазвичай залежать від бюджетних асигнувань;

– ресурси виділяються по мірі потреби в межах можливого.

Соціальні проекти найбільш невизначені.

Організаційні проекти. Реформування підприємства, реалізація концепції нової системи управління, створення нової організації чи проведення міжнародного форуму як проекти характеризуються таким чином:

1) цілі проекту заздалегідь визначені, однак результати його кількісно та якісно важче встановити, оскільки вони пов’язані зазвичай з організаційним поліпшенням системи;

2) строк і тривалість встановлюються завчасно;

3) ресурси надаються по мірі можливостей;

4) витрати на проект фіксуються та підлягають контролю на економічність, однак потребують коригувань по мірі просування проекту.

Економічні проекти. Приватизація підприємства, створення аудиторської системи, введення нової системи податків – це економічні проекти, які мають свої особливості:

– метою проектів є поліпшення економічних показників функціонування системи, тому оцінити їх вчасно важче, ніж у раніше розглянутих видах проектів;

– головні цілі намічаються завчасно, але потребують коригувань по мірі просування, те саме стосується й строків проекту;

– ресурси для проекту надаються по мірі необхідності в межах можливого;

– витрати визначаються завчасно, контролюються на економічність та уточнюються по мірі просування проекту. Це означає, що економічні результати повинні бути досягненні у фіксовані строки при встановлених витратах, а ресурси надаються за необхідністю.

Інвестиційні проекти. Інвестиційний проект – це пакет інвестицій і пов’язаних з ними видів діяльності. Будівництво нового підприємства, реконструкція виробництва чи спорудження греблі – це проекти, для яких визначені та фіксовані:

1) мета проекту (обсяг виробництва продукції, розміри греблі);

2) термін завершення та тривалість;

3) витрати на проект. Потрібні ресурси та фактична вартість проекту залежатимуть передусім від ходу виконання робіт та просування кожного проекту. Для цього виду проектів необхідні потужності повинні надаватися відповідно до графіку і строку готовності етапів і завершення проекту.

 

Інноваційні проекти. Це – комплекс взаємопов’язаних заходів інвестиційного характеру, спрямованих на комерційне застосування науково-технічних розробок, освоєння нових видів продукції, послуг, впровадження новітніх технологій. У структуру інноваційного проекту входять такі обов’язкові розділи:

1) сутність і актуальність проблеми (ідеї);

2) резюме керівника проекту;

3) «дерево цілей» проекту з його описом;

4) система заходів з досягнення цілей;

5) комплексне обґрунтування проекту;

6) система забезпечення проекту;

7) характеристика науково-технічної ради;

8) експертний висновок;

9) механізм реалізації проекту та система мотивацій.

Окремим видом інноваційних проектів і програм можна вважати проекти створення технопарків, технополісів та інноваційних структур інших типів, для яких розробляється деталізоване техніко-економічне обґрунтування. Інноваційні проекти є дуже ризикованими.

Проекти дослідження і розвитку. Розробка нового продукту, дослідження у галузі будівельних конструкцій або розробка нової інформаційно-керуючої системи характеризуються такими особливостями:

1) головна мета проекту чітко визначена, але окремі цілі повинні уточнюватися по мірі досягнення часткових результатів;

2) строк завершення і тривалість проекту визначені завчасно, але вони можуть коригуватися залежно від отриманих проміжних результатів і загального просування проекту;

3) планування витрат на проект часто залежить від виділених асигнувань і менше від дійсного просування проекту;

4) основні обмеження пов’язані з лімітованою можливістю використання потужностей і ресурсів (устаткування і спеціалістів).

IT (Information Technology)-проекти. Динамічний розвиток і взаємопроникнення бізнес-технології призводить до значних якісних змін ролі та функції інформаційних технологій на сучасному підприємстві. Найкращим інструментом для запровадження інформаційних технологій в ринкових умовах є IT-проект (проект інформатизації). Такі проекти характеризуються абстрактністю продукту, нелінійністю процесу розробки, збільшенням ризиків в кінці життєвого циклу тощо.

ІТ-проект – це комплекс формально організованих заходів з метою досягнення єдиної мети, створення складної системи із встановленими характеристиками якості та обмеженими ресурсами. Такого роду проект являє собою набір взаємно пов’язаних ресурсів, що забезпечує випуск одного чи декількох ІТ-продуктів, для клієнта чи кінцевого користувача. Зазвичай цей набір визначається на початку проекту та керується згідно зі встановленим планом. На практиці такі проекти являють собою сукупність процесів, що забезпечують зміни технологічних чи соціальних систем.

Освітні проекти. У зв’язку з вимогами часу в Україні проекти такого виду стають все популярнішими не лише у освітніх закладах, а й у великих корпораціях та фірмах. Прикладами можуть бути проекти по запровадженню дистанційної форми навчання, підвищення кваліфікації працівників підприємства, підготовки абітурієнтів до вступу у ВНЗ тощо.

Крім зазначеної класифікації, розрізняють проекти за ступенем складності:

  • прості;
  • складні;
  • дуже складні;

за масштабом:

  • дрібні;
  • середні;
  • великі;
  • дуже великі.

В окрему групу виділяють бездефектні проекти, в яких домінуючим фактором є якість (проекти, пов'язані з використанням атомної енергетики).


При використанні матеріалів сайту обов'язково вказуйте джерело!


 

На развитие сайта