fbpx

© 2009-2022 by GPIUTMD

Сутність проекту

У сучасному розумінні проекти – це те, що змінює наш світ. Слово «проект» походить від латинського слова «projectum», яке утворилося із слів «pro» и «jacere» і означає «закинутий уперед». Основні елементи проекту представлені на рис.1. 

Рис.1. Основні елементи проекту

Проект як система має ряд властивостей:

– проект виникає, існує та розвивається в певному оточенні, яке називається зовнішнім середовищем;

– зміст/структура проекту не залишається незмінним у процесі його виконання: в ньому можуть виникати нові елементи (об’єкти), а також з його складу можуть вибувати деякі елементи;

– проект, як і всяка система, може бути поділений на елементи, при цьому між виділеними елементами повинні визначитися та підтримуватися певні зв’язки.

Єдиного, загальноприйнятого визначення поняття «проект» не існує. Найбільш вдалим є визначення Всесвітнього банку: «проект» означає комплекс взаємозалежних заходів, призначених для досягнення протягом заданого періоду і при встановленому бюджеті поставлених завдань з чітко визначеними цілями.

*Джерело: "Старченко Г. В. Управління проектами: теорія та практика : навч. посіб. / Г. В. Старченко. – Чернігів : видавець Брагинець О. В., 2018. – 306 с. "

Проект – це деяке завдання з певними вхідними даними та потрібними результатами (цілями), які зумовлюють спосіб його вирішення.

 

Проект (в управлінській діяльності) (англ. Project від лат. Projectus – кинутий вперед, виступаючий, видатний вперед) – тимчасове підприємство, спрямоване на створення унікального продукту, послуги або результату (PMBOK).

Інші визначення даного поняття з міжнародних стандартів:

Проект – підприємство з певними датами початку і завершення, яке виконують для створення продукту або послуги (сервісу) відповідно до заданих ресурсів та вимог (ISO / IEC / IEEE 15288 Systems and software engineering – System life cycle processes).

Проект – підприємство з визначеними цілями, масштабом і тривалістю (ISO / IEC 2382- 20: 1990 Information technology – Vocabulary – Part 20: System development).

Проект – сукупність заходів для розробки нового продукту або поліпшення існуючого продукту (ISO / IEC 26514 Systems and software engineering - Requirements for designers and developers of user documentation).

Найважливішими складовими тлумачення проекту є чітка орієнтація на результативність заходів, необхідність їх досягнення у визначений проміжок часу в умовах обмеженості ресурсного забезпечення.

Проект може створити:

– продукт, який представляє собою компонент іншого виробу, поліпшення виробу або кінцевий виріб;

– послугу або здатність надавати послугу (наприклад, бізнес-функція, що підтримує виробництво або дистрибуцію);

– поліпшення існуючої лінійки продуктів або послуг;

– кінцевий результат або документ (наприклад, дослідний проект приносить нові знання, які можна використовувати для визначення будь-якого нового процесу для суспільства).

Управління проектом, або Project Management (PM) – це наука і мистецтво управління людськими і матеріальними ресурсами протягом життєвого циклу проекту шляхом застосування сучасних методів і техніки для досягнення визначених у проекті результатів за складом і обсягом робіт, вартістю, часом, якістю та задоволеністю учасників проекту.

Для управління проектом необхідно знати його характеристики:

– призначення проекту;

– вартість; – об’єм робіт і кількісні показники робіт;

– терміни виконання робіт;

– якість, тобто відповідність характеристик проекту і його результатів установленим стандартам якості;

– ресурси;

– виконавці;

– ризик.


При використанні матеріалів сайту обов'язково вказуйте джерело!


 

На развитие сайта