fbpx

© 2009-2023 by GPIUTMD

Здійснення проекту відбувається в оточенні деякого динамічного середовища, яке впливає на нього.

Оточення проекту (Project Environment) – сукупність зовнішніх та внутрішніх сил, які сприяють чи заважають досягненню цілей проекту.

 

Іноді цей вплив може бути критичним для проекту, що призводить до його руйнування, тому фактори оточення проекту повинні бути проаналізовані.

Схему оточення проекту, що складається з внутрішнього та зовнішнього середовища, наведено на рис. 1.

*Джерело: "Старченко Г. В. Управління проектами: теорія та практика : навч. посіб. / Г. В. Старченко. – Чернігів : видавець Брагинець О. В., 2018. – 306 с. "

Кожний проект незалежно від складності та обсягу робіт, потрібних для його виконання, проходить у своєму розвитку  певні стани, коли «проекту ще немає», до стану, коли «проекту вже немає».

Проміжок часу між моментом появи проекту і моментом його ліквідації називають життєвим циклом проекту.

Протягом життєвого циклу проект проходить певні періоди, які називають фазами проекту.

Життєвий цикл проекту є концепцією, що розглядає проект як послідовність фаз, подій та етапів, кожна з яких має свою назву та часові межі.

 

На практиці поділ проекту на фази може бути найрізноманітнішим, але він повинен виділяти деякі важливі контрольні точки – «віхи»,  під час проходження яких висвітлюється додаткова інформація та оцінюються додаткові можливості напрямів розвитку проекту.

На рис. 1 представлена типова залежність «час – витрати/трудомісткість», що характеризує узагальнений життєвий цикл проекту.

*Джерело: "Старченко Г. В. Управління проектами: теорія та практика : навч. посіб. / Г. В. Старченко. – Чернігів : видавець Брагинець О. В., 2018. – 306 с. "

Рзмаїття проектів надзвичайно велике. Вони можуть бути класифіковані за різними підставами (рис.1).

 

Рис. 1. Схема класифікації проектів 

Монопроекти – це окремі проекти різного типу, виду і масштабу.

*Джерело: "Старченко Г. В. Управління проектами: теорія та практика : навч. посіб. / Г. В. Старченко. – Чернігів : видавець Брагинець О. В., 2018. – 306 с. "

У сучасному розумінні проекти – це те, що змінює наш світ. Слово «проект» походить від латинського слова «projectum», яке утворилося із слів «pro» и «jacere» і означає «закинутий уперед». Основні елементи проекту представлені на рис.1. 

Рис.1. Основні елементи проекту

Проект як система має ряд властивостей:

– проект виникає, існує та розвивається в певному оточенні, яке називається зовнішнім середовищем;

– зміст/структура проекту не залишається незмінним у процесі його виконання: в ньому можуть виникати нові елементи (об’єкти), а також з його складу можуть вибувати деякі елементи;

– проект, як і всяка система, може бути поділений на елементи, при цьому між виділеними елементами повинні визначитися та підтримуватися певні зв’язки.

Єдиного, загальноприйнятого визначення поняття «проект» не існує. Найбільш вдалим є визначення Всесвітнього банку: «проект» означає комплекс взаємозалежних заходів, призначених для досягнення протягом заданого періоду і при встановленому бюджеті поставлених завдань з чітко визначеними цілями.

*Джерело: "Старченко Г. В. Управління проектами: теорія та практика : навч. посіб. / Г. В. Старченко. – Чернігів : видавець Брагинець О. В., 2018. – 306 с. "

Менеджмент (или «управление») - это процесс планирования, организации, приведение в действие и контроль с целью достижения координации человеческих и материальных ресурсов, необходимых для эффективного выполнения задач.

Управление проектами - это управление и организация всего, что нужно для достижения цели - вовремя и в рамках бюджета.

У человечества за всю историю накопился внушительный список успешно реализованных сложных проектов. От строительства Пирамид в Гизе к отправке человека на Луну, самые смелые человеческие начинания требовали слаженной работы тысяч людей. А это требует сложной системы управления проектами.

На развитие сайта